Regulamin sklepu

REGULAMIN OGÓLNY SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

I. Informacje o Sklepie Internetowym

 

Sklep internetowy TWORZYMY NIESTWORZONE, działa pod adresem www.niestworzone.pl i prowadzony jest przez firmę B6 Drukarnia Wielkoformatowa Milena Marciniak z siedzibą przy ul. Traugutta 14A lok.18 w Słupcy, 62-004 o numerze NIP 6671766703 oraz REGON 360891402

 

Adres do korespondencji: Sklep internetowy www.niestworzone.pl ul. Kopernika 25, Słupca 62-400

 

Sklep internetowy TWORZYMY NIESTWORZONE, działającym pod adresem www.niestworzone.pl  jest firmą produkcyjną. Sprzedając swoje towary w powyższym sklepie internetowym informujemy, iż dostępne produkty są wyprodukowane bezpośrednio u Nas bądź u Naszych Partnerów. Realizujemy zamówienia indywidualnie do każdego Klienta.

Czas realizacji jest zależny bezpośrednio od zamówienia ze względu na brak posiadania gotowych towarów. Taka forma sprzedaży pozwala nam na dopasowaniu produktu indywidualnie do Każdego Klienta. Zamawiając towar zapraszamy do kontaktu z Nami pod numerem 607-625-089 v 721-410-398 v 695-853-687 lub adresem e-mail: zamowienia.niestworzone@gmail.com w celu ustalenia dokładnego czasu realizacji.

POLITYKA FIRMY
 

Zasadniczym celem naszej Firmy jest osiągniecie niżej wymienionych celów:

 • indywidualne dopasowanie do potrzeb Klienta
 • rozwój własnych nowatorskich rozwiązań rynkowych, produkcja towarów najwyższej jakości
 • tworzenie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa, którego jednym ze swoich priorytetów uczyniło szacunek do praw wszystkich jednostek.
 • wysokie wymagania oraz wzajemne zaufanie wobec naszych  partnerów oraz dostawców.
 • współpraca z doświadczonymi i wykwalifikowanymi pracownikami
 • bardzo dobra współpraca z Klientem opierająca się na wzajemnej komunikacji w kwestiach zamówienia

 

§1

Pojęcia

Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej:

 1. Sprzedawca –B6 DRUKARNIA WIELKOFORMATOWA .z siedzibą w Słupcy przy ul. Traugutta 14A/17 o numerze REGON 360891402 oraz NIP 6671766703  dostarczający Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego Tworzymy Niestworzone pod adresem www.niestworzone.pl
 2. Użytkownik/Klient– usługobiorca, przedsiębiorca lub konsument, kupujący, każdy, kto korzysta z Towarów  udostępnianych za pomocą Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę.
 3. Sklep Internetowy – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną
  www. Niestworzone.pl
 4. Towary- rzeczy ruchome oznaczone co do gatunku lub co do tożsamości będące przedmiotem dostawy na zamówienie Użytkownika przez Sprzedawcę w wykonaniu umowy zawartej bez jednoczesnej obecności Stron.
 5. Potwierdzenie Realizacji - zawiadomienie Użytkownika na wskazany przez niego adres mailowy przez Sprzedawcę o przyjęciu oferty i realizacji zamówienia zawierające potwierdzenie treść oferty (umowy), w tym cenę, dane dotyczące  Towaru oraz szczegóły dostawy.
 6. Dostarczanie Produktów- sprzedaż Towarów E-mail– adres poczty elektronicznej;
 7. Strony- Sprzedawca i Użytkownik.
 8. Gość – osoba przeglądająca towary dostępne w Sklepie Internetowym, lecz nie składająca zamówienia
 9. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 10.  Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Tworzymy Niestworzone pod adresem www.Niestworzone.pl
 11.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 13.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§2

Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin określa rodzaje oraz warunki dostarczania Towarów  za pomocą Sklepu Internetowego przez  Sprzedawcę oraz zasady korzystania z Sklepu Internetowego, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie. Pobierz regulamin
 5. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Sprzedawca udostępni w Sklepie Internetowym jego nową wersję, o czym zawiadomi Użytkownika zamieszczając treść Regulaminu i postanowienia, które uległy zmianie na głównej stronie Sklepu Internetowego. Regulamin w zmienionej wersji będzie wchodzić w życie nie wcześniej niż 14 dni po dniu udostępnienia jego nowej wersji i zamieszczeniu informacji w Sklepie Internetowym o dokonanej zmianie w Sklepie Internetowym Użytkownicy zarejestrowani w Sklepie Internetowym zostaną dodatkowo poinformowani mailem o zmianie Regulaminu co najmniej na 14 dni przed wejściem zmiany w życie. Jeżeli Użytkownik, który nie akceptuje zmiany Regulaminu jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o braku akceptacji w terminie 14 dni od daty z jaką wprowadzono informację do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jej treścią . Do Dostarczania Towarów ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia umowy.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Sklepu Internetowego. W razie otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Użytkownika, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.
 7.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego
 9. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :
 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 

§3

Rodzaj i zakres działalności

 

1.Sprzedawca prowadzi działalność polegającą na Produkowaniu Towarów dostępnych przez Sklep internetowy oraz Dostarczaniu tych towarów.

&4
 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, wyrażenie zgody na treść Regulaminu Ogólnego, Akceptację Pouczenia o odstąpieniu od Umowy oraz akceptację Regulaminu Wewnętrznego oraz, Zapoznałem się i Akceptuję Oświadczenie Sprzedawcy znajdujące się w  Regulaminie Ogólnym w paragrafie &5 punkt 2.

4. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy

 

5.Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

  Pobierz Regulamin sklepu.

§5

Składanie Zamówienia

 1. Składanie zamówienia następuje poprzez: 
 1. Poprzez Utworzenie konta w Sklepie Internetowym - Zarejestrowanie Użytkownika, a jeżeli Użytkownik jest już zarejestrowany- zalogowanie się w Sklepie Internetowym
 2. wybór Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym
 3. wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej ze strony www.Niestworzone.pl / specyfikacji zamówienia na adres e-mail zamowienia.niestworzone@gmail.com lub w formie papierową na adres: Słupca 62-400, Ul. Kopernika 25.
 4. prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia/specyfikacji zamówienia oraz jeśli istnieje taka potrzeba, wysłanie maila ze specyfikacja zamówienia (wymiary, kolorystyka, opis zamówienia) .
 1. Oświadczenie Sprzedawcy do Składania Zamówienia:
  Sprzedawca oświadcza iż, zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z wypełnionym formularzem zamówienia/ specyfikacją zamówienia przesłaną przez Klienta na adres e-mail: zamowienia.niestworzone@gmail.com
  Jeśli Klient popełni błędy w formularzu zamówienia/ specyfikacji zamówienia (poda niepoprawne wymiary niezgadzające się z rzeczywistymi, niepoprawną kolorystykę, niepoprawny adres wysyłki, niepoprawną ilość), Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zrealizowane zamówienie. Koszt wykonania ponownego zamówienia w powyższym przypadku poniesie Klient. Sprzedawca oświadcza również, iż na życzenie Klienta uwzględnionym w Specyfikacji Zamówienia/Formularzu Zamówienia, może przysłać na podany w rejestracji adres e-mail, projekty, lecz po realizacji projektów zaakceptowanych przez Klienta, nie ponosi również odpowiedzialności za wykonane zamówienie, ponieważ Klient wcześniej zaakceptował przesłany projekt.  Sprzedawca również oświadcza, że przesyła zawsze Klientowi Potwierdzenie Realizacji zamówienia gdzie umieszcza wszelkie informacje dotyczące zamówienia, w których to Klient może sprawdzić dane, wymiary, kolorystykę itp., aby uniknąć pomyłek.

 

§ 6
Zawarcie Umowy
 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.Niestworzone.pl, dokonać wyboru towaru oraz opisu towaru (m.in. kolorystyka, wymiary, specyfikacja zamówienia) podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia umowy dotyczącej oferowanych w nim Towarów  tylko zaproszenie do składania ofert.
 3. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  ( dokładną specyfikacje dodanego towaru do koszyka, można opisać w kolejnym technicznym kroku gdzie pojawi się pole do wypełnienia „uwagi”. Można też również przesłać specyfikację zamówienia na adres e-mail: zamowienia.niestworzone@gmail.com
 5. Sprzedawca oświadcza, iż należy zwrócić uwagę na przesyłane przez Klienta/Użytkownika specyfikacje zamawianych towarów, ponieważ Sprzedawca na podstawie tego opisu przygotuje Towar
 6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 7. Chwilą zawarcia Umowy jest chwila otrzymania przez Użytkownika – Potwierdzenia Realizacji na wskazany w procesie rejestracyjnym adres E-mail.
 8. Potwierdzenie, o którym mowa w punkcie 7 nie stanowi przyjęcia oferty, jest nim dopiero Potwierdzenie Realizacji Zamówienia, które powinno zostać wysłane  w ciągu 5 dni roboczych przez Sprzedawcę. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle Potwierdzenia Realizacji Zamówienia na wskazany przez Użytkownika adres mailowy w terminie 5 dni od chwili otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia otrzymania oferty, oferta wygasa.
 9. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy
 

 • Czas realizacji jest zależny bezpośrednio od zamówienia ze względu na brak posiadania gotowych towarów. Taka forma sprzedaży pozwala nam na dopasowaniu produktu indywidualnie do Każdego Klienta.
   
 1. Umowa Sprzedaży dochodzi do skutku po cenach i na warunkach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Użytkownika oferty, która została następnie przyjęta przez Sprzedawcę.  
  Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie Realizacji Zamówienia” zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 2. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej

 

 1. Jeżeli świadczenie polega na przekazywaniu i odbieraniu treści za pomocą urządzeń i programów umożliwiających komunikowanie się na odległość treści przekazywanych i odbieranych z wykorzystaniem sieci Internet wówczas umowa zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez Użytkownika woli przystąpienia do odbioru świadczenia, które następuje przez kliknięcie pola: dodaj do koszyka i kontynuuj.

 

 

§7

 Dostawa Towaru, ceny i metody płatności

 

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W przypadku dostawy towaru poza granice Rzeczpospolitej Polskiej proszę o kontakt pod wskazany adres e-mail zamowienia.niestworzone@gmail.com
 2. Zamówione Towary zostaną dostarczone w sposób wskazany w formularzu zamówienia/ specyfikacji zamówienia/e-mailu
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od [3] do [14] dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 • Jeśli termin realizacji zostanie wydłużony przez to, iż www.Niestworzone.pl produkuje towary, Klient zostanie poinformowany o tym poprzez e-mail „Potwierdzenie Realizacji Zamówienia”
 1. Klient ma możliwość uiszczenia ceny: gotówką lub przelewem.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się:
 • firma Kurierka GLS oraz DPS  * Klient otrzyma numer paczki. Każda paczka posiada ubezpieczenie.
 • Poczta Polska * Na życzenie Klienta może otrzymać numer listu przewozowego. W tym celu należy skontaktować się z naszym pracownikiem.
 1. Towar jest wysyłany niezwłocznie po wyprodukowaniu.
 2. Wszelkie reklamacje odnośnie dostawy, uszkodzenia bądź zaginięcia paczki Klient winien zgłaszać do dostawcy przesyłki. (firmy kurierskiej lub poczty polskiej)
 3. Ryzyko przypadkowej utraty towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania towaru firmie kurierskiej/przewoźnikowi.  Reklamacje co do zaistniałej sytuacji należy zgłaszać firmie kurierskiej lub innej wybranej przez siebie formie wysyłki
 4. W przypadku otrzymania przesyłki uszkodzonej Zamawiający ma obowiązek sporządzenia protokołu szkody podpisanego przez przewoźnika/kuriera. Brak protokołu pozbawia Zleceniodawcę skutecznego dochodzenia odszkodowania.
 5.  Firma B6 nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy od momentu przekazania towaru firmie kurierskiej/przewoźnikowi.
  Zamawiający nie może z tytułu przedłużającego się czasu dostawy oczekiwać od Zleceniobiorcy żadnych rekompensat czy zwrotów. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie czasu dostawy należy zgłaszać do firmy kurierskiej/przewoźnika

 

 

&8
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyn, składając oświadczenie o Odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na piśmie na adres Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru. Użytkownik może odstąpić od umowy tylko w przypadku gdy zamówił Uniwersalny Towar znajdujący się na Stronie Sklepu Internetowego
 2. W sytuacji określonej w punkcie 1 Użytkownik zwraca Sprzedawcy Towar.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia
 4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 1 zwraca wpłacone pieniądze w sposób wskazany przez Użytkownika w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia  dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy ze względu na fakt, iż właściwości zamówionych Towarów są ściśle związane* z osobą Użytkownika
 • ściśle związane z osobą Użytkownika, oznacza, iż Użytkownik nie zamówił uniwersalnego Towaru dostępnego w Sklepie Internetowym, lecz zamówiony Towar jest wykonany bezpośrednio dla danego Użytkownika – określił rodzaj zamówionego Towaru w formularzu zamówienia / specyfikacji zamówienia), zaakceptował potwierdzenie realizacji zamówienia oraz ewentualne projekty przesłane na życzenie Klienta.
 • Pouczenie o warunkach odstąpienia od umowy:

Konsument dokonujący zakupu w sklepie internetowym został poinformowany, jeszcze przed złożeniem zamówienia, zarówno o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy, jak i wyjątkowych sytuacjach, w których prawo to jest wyłączone (art. 12 pkt 9 – 12 ustawy o prawach konsumenta)

 1. Klient w osobnym formularzu zostaje również pouczony o warunkach odstąpienia od umowy

 

&9
 Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Użytkownik może składać reklamacje Towarów na piśmie, w jeden z poniższych sposobów:
 • pisemne oświadczenie woli, potwierdzone własnoręcznym podpisem, przesłane na adres Sprzedawcy …………………………………(należy uzupełnić odpowiednio)
 • oświadczenie woli w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,  w tym przypadku na elektroniczną formę zgłoszenia reklamacji musi zgodzić się pracownik firmy B6 MILENA MARCINIAK, należy również do reklamacji przesłać skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia woli przesłane mailem na adres…………………..(należy uzupełnić odpowiednio)
 1. Reklamacje poszczególnych towarów regulowane są w Regulaminie Wewnętrznym Firmy B6 Milena Marciniak

 

&10
Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres: 62-400 Słupca, Ul. Kopernika 25, mailowo pod adres zamowienia.niestworzone@gmail.com.  
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego
 5. Zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

&11
Postanowienia końcowe

 

 1. W przypadku, gdy Klient decyduje się na daną usługę/zamówienie wymagana jest akceptacja oraz zapoznanie się z powyższym regulaminem ogólnym, oraz wewnętrznym  regulaminem firmy B6 MILENA MARCINIAK oraz zapoznaniem się i zaakceptowaniem pouczenia o odstąpieniu od umowy, a także Akceptacji oraz zapoznaniu się z Oświadczeniem Sprzedawcy znajdującym się w Regulaminie Ogólnym w paragrafie &5 punkt 2
 2.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.